Algemene voorwaarden

Alle opdrachten worden door een deskundige van DMCO bv uitgevoerd volgens de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen en technische voorschriften, evenals onderstaande algemene voorwaarden:

In deze leveringsvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

  • "DMCO": de vennootschap DMCO bv, met ondernemingsnummer BE0797.705.927, bankrekeningnummer BE09 0019 4498 1857 (BNP Parisbas Fortis) & contactgegevens: GSM: 0470/98.32.41, [email protected] www.dm-co.be.
  • "Klant": De wederpartij van DMCO bv, de opdrachtgever
  • "Overeenkomst": Het geheel van tussen DMCO en de klant gemaakte afspraken met betrekking tot de levering van roerende goederen en/of diensten door DMCO.
  • "Opdracht": Een verzoek van een klant aan DMCO tot levering van roerende goederen en/of diensten.
  • "Partijen": DMCO bv en de klant.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle communicaties, offertes en overeenkomsten tussen DMCO en de klant. Dit geldt ook voor alle toekomstige offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen DMCO en de klant.

1.2 Elke afwijking van deze algemene voorwaarden is enkel geldig voor zover deze nadrukkelijk voorafgaand en schriftelijk is overeengekomen.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtgever, waar voor de uitvoering ervan door DMCO derden dienen te worden betrokken.

1.4 Zelfs indien DMCO niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit echter niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DMCO in eniger mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de (strikte) naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen.

1.5. Indien ook de klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst en deze strijdig zouden blijken met deze algemene leveringsvoorwaarden, zijn deze laatste desalniettemin van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene (inkoop)voorwaarden van de klant, tenzij DMCO uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van een specifieke bepaling van dan wel het geheel van de algemene voorwaarden van de klant instemt.

1.6. De vernietiging of de nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverlet.

1.7. Alle in het kader van een overeenkomst tussen DMCO en de klant verstrekte persoonsgegevens worden overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en bewerkt voor de afhandeling van de Overeenkomst en de klantenservice.

2. Offertes

2.1 Alle offertes van DMCO zijn standaard 2 weken geldig, tenzij er uitdrukkelijk een andere aanvaardingstermijn is gecommuniceerd. Hierna vervalt deze offerte automatisch en van rechtswege.

2.2 DMCO kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze in zijn volledigheid, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

2.3 Zolang de offerte niet is aanvaard, reserveert DMCO het recht deze te herzien.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is DMCO daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DMCO dit formeel bevestigd.

2.5 Een samengestelde prijsopgave is een ondeelbaar geheel en verplicht DMCO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Tenzij in de desbetreffende aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen en offertes gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden gedurende werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur.

2.7 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.8 Eenheidsprijzen opgenomen in de offerte worden naar verbruik verrekend, dit geldt bijvoorbeeld voor additionele staalnames bovenop de standaard voorziene hoeveelheid in het kader van het asbestinventarisattest.

2.9 Toezending van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten en dergelijke verplichten DMCO niet tot het aangaan van een overeenkomst.

3. Totstandkoming & Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat DMCO een Opdracht van de Klant schriftelijk heeft aanvaard.

3.2 Ten laatste bij aanvang van het plaatsbezoek ondertekent de opdrachtgever het opdrachtformulier van OVAM (enkel van toepassing bij het asbestinventarisattest) & de aanstiplijst (enkel van toepassing bij het EPC-attest) met betrekking tot het pand en overhandigt hij de daarin hernomen relevante aanvaardbare bewijsstukken aan de deskundige belast met het plaatsbezoek.

De deskundige van DMCO is steeds bereid het opdrachtformulier voor het asbestinventarisattest en de aanstiplijst voor het EPC samen (al dan niet telefonisch) te overlopen en toe te lichten.

De bewijsstukken dienen bij voorkeur voor het plaatsbezoek overgemaakt te worden, deze stukken mogen zowel fysiek als digitaal overgemaakt te worden.

3.3 DMCO is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

3.4 Het plaatsbezoek wordt uitgevoerd in aanwezigheid van de opdrachtgever of een bevoegd geacht persoon. Deze persoon wordt geacht aan de deskundige steeds toegang te verlenen tot de te onderzoeken gebouwen en installaties. De opdrachtgever of de bevoegd geacht persoon is ertoe gebonden om de deskundige na zijn aanmelding volledige en onbeperkte toegang te verlenen tot de te onderzoeken gebouwen, gebouwdelen en (binnen of buiten-)ruimtes, alsook tot de installaties. De opdrachtgever stelt alle nodige middelen, documenten en informatie ter beschikking van de deskundige, zodat het onderzoek in de beste werkomstandigheden kan geschieden en de op arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig in acht worden genomen.

Alle ruimtes moeten tijdens het plaatsbezoek toegankelijk zijn, slotvaste of niet toegankelijke ruimtes kunnen de afronding van het attest/de attesten verhinderen en een extra bezoek en bijhorende kosten veroorzaken.

3.5 Uitgezonderd andersluidende overeenkomst, mag de deskundige zich tevens toegang verschaffen tot de te onderzoeken gebouwen en installaties en het onderzoek verrichten zonder aanwezigheid van de opdrachtgever, of diens aangesteld of bevoegd geacht persoon. Dit geldt in het bijzonder wanneer de overeenkomst tot stand komt middels tussenkomst van een immobiliƫnkantoor of notaris.

3.6 Indien de deskundige niet in de mogelijkheid wordt gesteld het onderzoek volgens de wettelijke normen en geldende bepalingen uit te voeren, zullen de eraan verbonden kosten door DMCO in rekening worden gebracht naar de opdrachtgever toe.

3.7 Ingeval de opdrachtgever de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk mocht annuleren, of de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk verbreekt, verbindt hij zich ertoe om DMCO te vergoeden voor alle kosten die zij heeft gemaakt met het oog op de uitvoering van de eventueel aan hem onttrokken werkzaamheden. Daarnaast is de opdrachtgever aan DMCO een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het in de overeenkomst vermelde hoofdbedrag.

3.8 DMCO behoudt het recht de overeenkomst eenzijdig op te schorten indien uit door DMCO in te winnen informatie blijkt, dat de Klant onvoldoende kredietwaardig is. De Klant dient voorts op eigen initiatief DMCO onmiddellijk op de hoogte te stellen van belangrijke ontwikkelingen die een mogelijke impact kunnen hebben op zijn kredietwaardigheid.

3.9 Partijen kunnen, in onderling overleg, de inhoud van een gesloten Overeenkomst wijzigen. Een wijziging van de Overeenkomst is voor DMCO pas bindend nadat zij zich schriftelijk met die wijziging akkoord heeft verklaard.

4. Tarieven

4.1 De tarieven van de door DMCO te leveren prestaties worden opgegeven in EURO en vallen onder het BTW stelsel. De enige ingerekende heffing van overheidswege is de OVAM retributie. Eventueel bijkomende prestaties en onkosten die door welke reden dan ook toe te schrijven zijn aan de opdrachtgever, worden berekend aan de voorwaarden die op het ogenblik van uitvoering van kracht zijn en als dusdanig gefactureerd.

4.2 Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet voor rekening van DMCO komen en/of redelijkerwijze niet door DMCO konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst een wijziging optreedt in de prijzen van materialen of grondstoffen, belastingen of andere prijsvormende factoren voor DMCO, waardoor de kostprijs voor DMCO hoger wordt dan op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst, is DMCO gerechtigd deze prijsverhoging door te rekenen aan de Klant, ook indien deze verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was op het ogenblik van het tot stand komen van deze Overeenkomst.

4.4 Indien in de Overeenkomst voorzien is in een prijs in regie, zal het door de Klant verschuldigde bedrag worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij DMCO op dat moment gangbare tarieven.

4.5 Met betrekking tot wijzigingen in de Overeenkomst doorgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, is DMCO gerechtigd alle door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de Klant in rekening te brengen. Ingeval DMCO van oordeel is dat noodzakelijkerwijze meerwerken dienen te worden uitgevoerd, zal zij zulks samen met een prijsopgave voor bedoelde meerwerken schriftelijk aan de Klant meedelen. Tenzij de Klant binnen de 8 dagen na mededeling daarvan schriftelijk zijn niet-akkoord aan DMCO meedeelt, wordt de Klant geacht in te stemmen met de opgegeven meerwerken en overeenkomstige prijs.

5. Betaling

5.1 De betaling dient te gebeuren ten laatste 15 dagen na factuurdatum vermeld op de factuur, die door DMCO de dag van opmaak van het attest/de attesten digitaal wordt verstuurd samen met het attest/de attesten. De betaling dient te geschieden op de door DMCO aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

5.2 De opdrachtgever is niet bevoegd zich bij betaling op korting of verrekening te beroepen.

5.3 De facturen zijn betaalbaar te Diest, uiterlijk op hun vervaldag. Niet-betaling op de gestelde vervaldag geeft aanleiding tot een conventionele rente van 10% per jaar op het uitstaande bedrag, vanaf de datum van facturatie tot de dag van algehele betaling, zonder aanmaning en desgevallend na gerechtelijke invordering.

Bovendien zal het hoofdbedrag vermeerderd worden met 15% van de hoofdbedragen, zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling daartoe, en dit met een minimum van 100,00 euro, dit ten titel van conventioneel schadebeding zonder dat een voorafgaandelijke aanmaning is vereist.

5.4 Bij niet-tijdige betaling van een factuur van DMCO, zullen alle andere, eventueel op dat moment nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden en betaalbaar zijn door de Klant.

5.5 In geval van geschillen, zijn de rechtbanken cfr. Art 12 bevoegd.

5.6 DMCO behoudt zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor van alle door ons geleverd goederen en diensten, zelfs deels geleverd, bij niet of niet volledige betaling van deze goederen en diensten. Dit eigendomsvoorbehoud blijft geldig in geval van faillissement of concordaat van de medecontractanten.

5.7 Elke annulatie of wijziging van keuringsafspraak kan, zonder kosten, minimaal 2 werkdagen voor de geplande keuringsdatum telefonisch aangevraagd worden door de opdrachtgever.

Bij wijziging of annulatie binnen de 2 werkdagen voor het geplande keuringsmoment, of wanneer er geen toegang wordt verleend tot de te keuren gebouwen en installaties op het moment van de keuringsafspraak, wordt de volledige keuring in rekening gebracht, en het nieuwe keuringsmoment zal ook verrekend worden.

5.8 Tevens behoudt DMCO zich het recht voor ingeval van achterstallige bedragen, zelfs gedeeltelijk, de verdere prestaties in toepassing van de niet-uitvoeringsexceptie (enac) op te schorten tot na integrale betaling van zowel de hoofdsom, als de intresten & het schadebeding. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op enige compensatie als gevolg van de opschorting door DMCO

6. Levering/termijnen en contractduur

6.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken of diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever DMCO derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DMCO dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover er nog geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

6.2 DMCO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:

6.2.1 indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,

6.2.2 na het sluiten van de overeenkomst DMCO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,

6.2.3 indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van DMCO kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2.4 Ingeval de opdrachtgever de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk mocht annuleren, of de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk verbreekt.

6.2.5 Ingeval van aanvraag van (buiten)gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of vereffening van de onderneming en/of rechtspersoon van de Klant.

6.3 In alle hierboven vermelde gevallen verbindt de opdrachtgever zich ertoe om DMCO te vergoeden voor alle kosten die zij heeft gemaakt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast is de opdrachtgever aan DMCO een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het in de overeenkomst vermelde hoofdbedrag.

6.4 Indien DMCO tot opschorting of ontbinding overgaat, is DMCO op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7. Overmacht

7.1 DMCO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DMCO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DMCO niet in staat is de verplichtingen na te komen. DMCO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DMCO zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Voor zover DMCO ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DMCO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Geheimhouding

8.1 De partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsook van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te duiden, afkomstig van de andere partij. Ook informatie over het dossier bekomen door derden, wordt als vertrouwelijk behandeld. De opdrachtgever is bovendien tot geheimhouding gehouden van alle op de uitvoering van de overkomst door DMCO betrekking hebbende informatie, tenzij hiervoor toestemming werd verleend door DMCO.

8.2 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, evenals de tijdens het plaatsbezoek genomen foto's, nodig voor de uitvoering van de opdracht, mogen door DMCO gekopieerd en bewaard worden. DMCO verbindt zich ertoe deze niet uit handen te geven of mede te delen aan onbevoegde derden.

8.3 De verplichtingen van vertrouwelijkheid kunnen niet ingeroepen worden wanneer de wettelijke voorschriften of regelgevingen het opsturen of doorgeven van informatie naar de overheid of een gerechtelijke instantie eisen. DMCO stelt de klant of zijn vertegenwoordiger hiervan op de hoogte, tenzij dit bij wet verboden is.

9. Klachten en beroepen

9.1 Klachten kunnen telefonisch, per mail, via de website, of per (aangetekende) brief ingediend worden bij DMCO. Deze klachten kunnen mondeling toegelicht worden, maar niet enkel mondeling ingediend worden.

Beroepen kunnen enkel per mail of per aangetekende brief ingediend worden. Beroepen worden gedefinieerd als alle meldingen waarbij de besluitvorming van het attest in vraag worden gesteld. Klachten zijn dan per definitie alle overige meldingen.

9.2 De indiener dient in geval van klachten en beroepen ten aanzien van werkzaamheden van DMCO te reageren binnen de acht werkdagen nadat hij/zij onregelmatigheden bij het verrichten van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft en/of de betreffende schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Na verloop van deze termijn vervalt ieder recht op schadevergoeding en/of herstel van onregelmatigheden.

9.3 Zelfs indien de indiener tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij DMCO opdracht gegeven heeft.

9.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van DMCO daardoor gevallen, integraal voor rekening van de indiener.

9.5 Indien vaststaat dat een zaak of dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal DMCO de gebrekkige zaak of dienst binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de indiener vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de indiener voldoen.

9.6 De resultaten en beslissingen omtrent de ingediende klachten of beroepen zullen niet gebaseerd zijn op discriminerende, subjectieve of partijdige handelingen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 DMCO neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatsverplichting.

10.2 DMCO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DMCO is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3 DMCO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DMCO aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan DMCO toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. DMCO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11. Intellectuele eigendom

11.1 DMCO behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

11.2 DMCO heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis en resultaten ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Toepasselijk recht - Geschillen

12.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en de uitleg daarvan of de uitvoering van de door Partijen gesloten Overeenkomst, zowel van feitelijke als juridische aard, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven. DMCO heeft wel steeds het recht om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats/zetel van de Klant. Voor geschillen die onder de materiƫle bevoegdheid van de Vrederechter vallen, is het Vredegerecht van het eerste kanton van Leuven bevoegd.

13. GDPR & Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren. U kan deze steeds consulteren via https://www.dm-co.be/privacybeleid

14. Varia

14.1 Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.

Versiegeschiedenis

Versie Datum Wijzigingen
V1 26/01/2023 Opmaak eerste versie algemene voorwaarden